Scroll Top
МЕТАРЕЗЕРВИ
Изложбени зали „Рафаел Михайлов” Велико Търново / 23. 05. 2023 г. – 11. 06. 2023 г.
Куратор:
Атанас Тотляков
Асистент куратор:

Нуркан Нуф

Индивидуални участници и взаимодействия:
Атанас Тотляков
Дан Тенев
Дарина Пеева
Михаил Михайлов
Милен Алагенски
Младен Младенов
Групови взаимодействия:
Процесно ориентиран художествен проект „Интенция за антивещ“, включващ серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти, концептуални рисунки, фотографии на действията, видеофилми, дигитални колажи, текстове с теоретични анализи, инсталации и интервенции в публична среда.
Координация и ръководство на процеса: Атанас Тотляков, Екатерина Иванова, Деница Милушева, Яница Фендулова
Участниците в „Интенция за антивещ“ са студенти от специалности „Визуални изследвания“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Антоанета Тонева, Богомил Иванов, Габриела Николова, Галатея Захариева, Даниела Николова, Зорница Василева, Иванина Димитрова, Илина Пенева, Мариана Димитрова, Момчил Енчев, Надежда Денева, Радостин Радоев, Рилка Пенчева, Селенай Мехмедова, Свилена Донева, Симона Апостолова, Стефан Василев, Стоян Георгиев.
Съществен принос за осъществяване на идеята имат Момчил Енчев и Стефан Василев.
„Метарезерви” е изложба, която настоява за приемане на новите условия, в които съществува съвременния артист. В нея се възприема парадигмата за метамодернизма. Самото определение изложба не може да отрази напълно динамиката на процесите, които изграждат тоталния артистичен проект, съставен от свързани произведения, творци, развити във времето ситуации, инстанции и институции. Дори и датата на откриване на събитието 23.05.2023 г. в изложбени зали „Рафаел Михаилов“ Велико Търново, е само една точка от целенасочено генериран процес, който има проекция както в миналото, така и в бъдещето.
Названието „Метарезерви“ се тълкува многозначно. „Метарезерви“ е запазен културен капитал, който се добавя в полето на изкуството и обществените взаимодействия в необходимия момент. Това е включване в играта на участници с вдъхновяващи креативни способности и съхранени сили, които променят състоянието на установения ред. „Метарезерви“ е и целенасочено действие, което разширява възможностите за споделяне на множеството индивидуални модели, които действат успоредно, синхронно, асинхронно, сблъскват се, противостоят, свързват се с други, репликират се от съзнание в съзнание, биват приети или отхвърлени, подлагани на статистически анализи или емоционално оценявани съгласно доминиращите норми едновременно в Глобалния свят на изкуството, но и в негови локални мета-подразделения.
Участниците в изложбата са автори, които едновременно се намират в най-малко две състояния на професионално признание. Те често са посочвани от едни като оригинални и единствени по отношение на творческата си работа и същевременно напълно игнорирани от други. Понякога, това състояние на колебание между приемане и отхвърляне протича в един и същи момент. Участниците в изложбата са едновременно елит и маргинали, авангард и ариергард на изкуството. Те са едновременно „в“ и „извън“ утвърденото поле. Те са „през“ нещата, но със силата да видоизменят съществуващото. Та генерират метаморфозата на творческото изразяване, водещо до нова структурна форма на областта, която обичайно наричаме изкуство. Двойствените и многозначни състояния дават основание да определим посочената селекция като принадлежаща към метамодернизма.
Едно от ключовите понятия в дискутираната парадигма е осцилацията. Тимотеус Фермюлен и Робин ван ден Акер в „Бележки върху метамодернизма“ дефинират характеристиките на метамодернистичната осцилация като „единство и множество, тоталност и фрагментация, еднозначност и двусмисленост“. (Vermeulen, van den Akker, Notes on metamodernism. https://www.metamodernism.com/)
Метамодернистични осцилации в изложбата „Метарезерви“.
Променливото състояние на формата на произведенията

Дан Тенев
„Самоопределяща, самоформираща структура с въздух“ – материал: полиетилен – размери: 800 см/120 см/ 140 см

Младен Младенов
„Промени в хоризонта“ – кинетична инсталация – размери: 500 см/50 см

Младен Младенов
„Респективни порстранства 1“ – фотография, дигитален печат – 8 броя 50 см/50 см, 1 брой 100 см/140 см

Промяна на значението чрез актуализиране на произведението в нова среда

Михаил Михайлов

 • Видео документация от пърформанса „Self-brainwashing#2“. Специално събитие от изложбата „Ето къде си“/There you are“ в Университет Ка‘Фоскари (вътрешен двор), Венеция
 • Рисунка от изложбата „Ето къде си“/ There you are”, Български павилион част от 59-ото издание на Международната изложба за изкуство „La Biennale di Venezia“ – цветни моливи на хартия с неволна намеса от лице. Размер 100см /100 см /20 см

   

Дарина Пеева

 • „Хомомашина 1“ – алграфия, 200/140 см
 • „Хомомашина 2“ – алграфия, 200/140 см

   
Промяна на значенията чрез изменение на кодовете за тяхното тълкуване

Милен Алагенски
Серия „Епосът на Гилгамеш в двоичен код“ – смесена техника – 50 см/70 см/8 см

Изменения на творческия акт чрез съучастие на различни усещания

Атанас Тотляков
„Осцилация/зрение/тактилност/зрение 1“ – дигитален печат – 15 броя, акрил върху платно – размер: 50/70 см

Атанас Тотляков
„Осцилация/зрение/тактилност/зрение 2“ – 5, фотографии, дигитален печат и 5 обекта от дърво, 50/70 см

Атанас Тотляков
Серия „Културологични особености на грима“ – дигитален печат – 100/70 см всяка

Паралелно съществуване в различни състояния и локации, водещи до институционална делокализация
(участниците в „Интенция за антивещи”)
 
 • Стефан Василев „Колаж 1 и 2“ – дигитален печат върху винил – 300 см/200 см
 • Снимка 1-3 – дигитален печат на полимерна плоскост – 100/120 см, фотограф: Нуркан Нуф
 • Антивещи – Богомил Иванов, Свилена Донева, Симона Апостолова, Стефан Василев
 • Стефан Василев „Колаж 4“ (детайл) – дигитален печат върху винил 250/180 см
 • Стефан Василев „Концептуална рисунка 1“ (детайл) – 180 см/500 см
Едновременно действие на деконструкция и реконструкция на смисъла
(Всички участници)
Едновременно действие на индивидуални и групови форми на информирано колебание
(Всички участници)
Хармонизиране на противоположните позиции
(Всички участници)
Колебание между обект-субектната връзка между произведение и автор
(Всички участници)
Колебание и равновесие между установени полюси по отношение на породеното чувство и емоциите
(Всички участници)
Среден път между взаимно изключващи се позиции по отношение на разума и моделите на мисълта
(Всички участници)
Формулираните базисни за изложбата метамодернистични осцилации са отправна точка за продължаващ във времето анализ на постигнатото и предприемане на нови творчески действия. Те са категорично заявена позиция за развитието на идеята като паралелен, но и неделим от живота процес. Опосредстващата среда на изложбата „Метарезерви“ не може да бъде дефинирана само по един единствен начин. „Метарезерви“ е част от генеративен трансмедиум – винаги „през“ нещата, с нов хоризонт след всяко преминаване. Възникналите нови граници са вид „конструктивен ангажимент“, чрез който се преразглежда изминатия път. Махалото на емоциите е усреднено между несигурност и увереност, между постмодерна ирония и нова искреност. Мисълта обхваща както единичното, така и множественото, атомистичното и холистичното. Всички колебания и произтичащи от това изменения се наблюдават задълбочено, за да се вземе информирано решение за творческите действия по отношение на изкуството, но и извън него. Изложбата „Метарезерви” е проява на прагматичен идеализъм в кризисната зона между отделния артист и противоречивия глобален свят.
ВИДЕО
МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
6 декември, 2014
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА

Проекта изследва, анализира и систематизира различни интердисциплинарни творчески експерименти …

МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
subtitle
info
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

Интенция за антивещ
11 януари, 2023
Интенция за антивещ

Bещите и процесите, в които те участват като “съвкупност от взаимосвързани преживявания и съзнания” …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

ВТУ, Факултета по изобразително изкуство

КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
subtitle
info
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
6 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
subtitle
info